Emergency Disaster Information

  • HOME
  • Emergency Disaster Information
Information from the Consulate General
Information from HIECC
Information from HIECC
Kabuuan ng mga Pinakabagong Impormasyon ukol sa COVID-19 (Agosto 12, 2020)
2020.08.12

Kabuuuan ng mga pinakabagong impormasyon na ipinahayag ukol sa COVID 19 at regular na pananatilihing bago ang mga impormasyon.

<Mga Kaso ng COVID 19 sa Hokkaido>
Pinakabagong Ulat ukol sa Nahawaan ng Corona virus sa Hokkaido (10/7/2020)

<Mensahe mula sa Gobernador>
Mensahe mula sa Gobernador ukol sa Obon / Bakasyon sa Tag araw (Ingles) (8/7/2020) ≪Pinakabago≫
Pahayag ukol sa Konsentradong Panlaban ng Bagong Istilo ng Hokkaido (7/31/2020)
Ukol sa Paunti -unting pagluluwag pagkaraan ng Hunyo (Panahon pagkalipat) (7/27/2020)
Mga Panukalang pang emerhensya tugon sa COVID-19 (Numero 3)(6/9/2020)

<Paalaala para sa mga Negosyante sa Hokkaido>
Para sa mga may negosyo na naging apektado ng malawak na pagkalat ng COVID 19 (Ingles) (5/15/2020)
Detalye ukol sa Financial Assistance na matatanggap ng mga Negosyante mula sa Pamahalaan ng Hokkaido (Ingles) (4/27/2020)
Mga Negosyong sakop ng Pagsasara (4/20/2020)
Mga Negosyong hindi sakop ng Pagsasara (4/20/2020)

<Mga Programa ukol sa mga Suporta>
Paalaala mula sa Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: ukol sa Emerhensyang Benepisyong Pinansyal
(5/22/2020)
Gabaypara sa the Special Cash Payments Porma para sa Aplikasyon ng Espesyal na Pagbabayad (Para sa Aplikasyon ng Koreo (OCR)) (5/20/2020)
Impormasyon ukol sa Benepisyong Pinansyal sa Pabahay(5/20/2020)
Kabuuan ng Suporta kaugnay ng COVID-19 (8/1/2020) ≪Pinakabago≫
Mayroon po ba kayong problema sa bayarin ng bahay o walang matuluyan dahil sa COVID-19? (5/1/2020)
Para sa mga nagkaroon ng Problemang pang pinansyal epekto ng COVID 19 (Ingles) (4/22/2020)
Pambihirang Benepisyong Pinansyal para sa Pamilyang nagpapalaki ng anak (4/22/2020)
Financial Assistance na matatanggap (4/20/2020)
Benepisyong Pinansyal na matatanggap ng mamamayan na nakabukod ng tirahan dahil sa pananakit ng puno ng tahanan (4/20/2020)
Pambansang Buwis (Palugit) (4/7/2020)

<Paalaala mula sa Opisina ng Imigrasyon>
Paunawa para sa may Planong pumunta sa bansang Hapon (6/26/2020)
Mga Halimbawa ng mga kaso na hindi pinayagang makapasok ng Bansang Hapon upang makaiwas sa paglawak ng impeksyon ng COVID 19 na hinayaang makakuha ng re-entry permit dahilan sa natatanging kalagayan (7/29/2020) ≪Pinakabago≫
Mga gabay para sa mga may visa na mid-long term na nahihirapang bumalik ng sariling bansa dahilan sa epekto ng COVID 19 (5/20/2020)
Pinahabang Palugit Sa Pagtanggap Ng Aplikasyon Upang Maiwasan Ang Paglaganap Ng Corona Virus (COVID-19) (5/12/2020)
Pahayag mula sa Imigrasyon ukol sa mga hindi makapagsagawa ng kanilang naturang aktibidades ayon sa kanilang Status of Residence (Visa) (5/1/2020)
Hinggil sa mga Banyagang nadespatsa, at natapos ang kontrata, nautusang manatili sa bahay, etc. dahil sa patuloy na paglala ng kalagayan gawa ng COVID-19 (6/1/2020)
Suporta para sa paghahanap ng trabaho ng mga trainees at technical interns na nawalan ng trabaho (Ingles) (4/23/2020)
Pahayag mula sa Imigrasyon para sa mga Technical Intern Trainees (5/21/2020)
Mga Panukala ukol sa mg dapat gawin ng mga Banyagang Estudyante sa gitna ng malawak na pagkalat ng COVID 19 (5/20/2020)
Pag-asikaso Ng Pag-aplay Ng Residence Status (Bisa upang manirahan) Na Apektado Ng COVID-19 (5/21/2020)
Kalakip ng Epekto ng Malaking pagkalat ng COVID-19 Ukol sa haba ng bisa ng Certificate of Eligibility for Resident Status (3/10/2020)

<Paalaala mula sa Hokkaido Board of Education>
Bagong Pamamaraan ng School Life – Pahayag mula sa Hokkaido Board of Education (5/26/2020)  
Mga Paalaala ukol sa muling pagbubukas ng Eskwelahan mula Elementarya hanggang Senior Highschool tugon sa COVID 19
Paghaba ng Pansamantalang Pagsasara ng Eskwelahan dahilan sa Estadong Emerhensya (5/4/2020)

<Estadong Pang Emerhensya>
Countermeasures in Hokkaido to Prevent the Further Spread of COVID-19 (May 25, 2020 - May 31, 2020)
Pagpigil sa malawak napagkalat ng「COVID 19」「Hokkaido」tugon sa Estado ng mga Panukalang Pang emerhensya (Abril 17, 2020 ~ Mayo 31, 2020)
「Panibagong Pamumuhay」Mga Praktikal na Halimbawa (5/6/2020)

<at iba pa>
Paunawa mula Pulisya ng Hokkaido-Pagpapahaba o extension ng palugit at mga hakbang para sa pagbabago ng Lisensya ng Pagmamaneho (6/26/2020)
Konsultasyon sa iba’t ibang Wika ukol sa Corona Virus (4/6/2020)

Pinakabagong Ulat ukol sa Nahawaan ng Corona virus sa Hokkaido
2020.08.10

Pinakabagong Ulat ukol sa Nahawaan ng Corona virus sa Hokkaido

Atin pong tingnan ang PDF.

Mensahe mula sa Gobernador ukol sa Obon / Bakasyon sa Tag araw
2020.08.07

Naglabas ng pahayag ang Gobernador sa Press Conference noong Agosto 7, 2020 para sa mga residente at mga bibisita sa Hokkaido ukol sa paglalakbay at pagtitipon sa panahon ng Obon at Bakasyon sa Tag araw. Mayroon ring espesyal na kahilingan para sa mga establismyento at para sa mga kabataan.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang kalakip na file. (Ingles)

Kabuuang Update Ng COVID-19 Kaugnay Suporta Para sa Indibiduwal
2020.08.01

Ang kabuuan ng COVID-19 Kaugnay Suporta Para sa mga na aming ipinamahagi noong nakaraan sa Facebook at homepage ay na-update na po noong Ika-1 ng Agosto, 2020.

Para po sa mas marami pang impormasyon, tingnan po ang kalakip na File.

Pahayag ukol sa Konsentradong Panlaban ng Bagong Istilo ng Hokkaido
2020.07.31

Simula Agosto 1, pumasok na sa panahon ng unti unting pagluluwag sa paglaban sa COVID 19. Subalit sa dahilang kasalukuyan na tag init ngayon, magsisimula ang bakasyon ng eskwela at obon yasumi o todos los santos ng bansang Hapon, kaya’t magiging matao na naman ang bawat lugar na maaaring maging sanhi ng impeksyon. At upang mapaglabanan ang impeksyon, nagpahayag ang Gobernador sa Press Conference noong Hulyo 31, 2020 ukol sa「 Konsentradong Panlaban ng Bagong Istilo ng Hokkaido」.

Para sa karagdagang Impormasyon basahin ang kalakip na file.

Paunawa mula sa Ahensya ng Serbisyong Imigrasyon-Mga tanging halimbawa ng mga kaso na pinayagang kumuha ng re-entry permit na may mahalagang kadahilanan.
2020.07.29

Noong ika-29 ng Hulyo, 2020, ang Ahensya ng Serbisyong Imigrasyon ay naglabas ng paunawa ukol sa sa mga tanging halimbawa ng mga kaso na maaaring kumuha ng re-entry permit na may natatanging kadahilanan
At kung saan pinigilang pumasok ng Japan upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon ng COVID 19.

Basahin ang kalakip na file para sa karagdagang kaalaman.
Para sa mga katanungan, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Ukol sa Paunti -unting pagluluwag pagkaraan ng Hunyo (Panahon pagkalipat).
2020.07.27

Ang Gobernador ng Hokkaido ay nagpahayag ukol sa paunti-unting pagluluwag, noong ika-27 ng Hulyo, 2020.

Para sa impormasyon, basahin ang kalakip na file.

Ukol sa Paunti -unting pagluluwag pagkaraan ng Hunyo (Patungo sa ika-3 Baitang)
2020.07.10

Ang Gobernador ng Hokkaido ay nagpahayag ukol sa paunti-unting pagluluwag, noong ika-10 ng Hulyo, 2020.

Para sa impormasyon, basahin ang kalakip na file.

Paunawa mula sa Ahensya ng Serbisyong Imigrasyon para sa mga may planong pumunta sa bansang Hapon
2020.06.26

Paunawa mula sa Ahensya ng SerbisyongImigrasyon para sa mga may planong pumunta sa bansang Hapon laluna
para sa mga sumusunod.
1. Nakatanggap ng Certificate of Eligibility for Resident Status o kasalukyang nag aaplay pa lamang nito.
2. Banyagang lumabas ng bansa sa panahon ng Aplikasyon ng Status of Residence subalit may re-entry permit.
3. Banyagang lumabas ng Bansa na may re-entry permit subalit matatapos na ang bisa nito.

Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang kalakip na file.
Para sa iba pang katanungan, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Paunawa mula Pulisya ng Hokkaido-Pagpapahaba o extension ng palugit at mga hakbang para sa pagbabago ng Lisensya ng Pagmamaneho.
2020.06.26

Ang nanatanging panukala na inilabas ng Pulisya ng Hokkaido ay nagkaroon ng pagbabago. Ang lisensya ng pagmamaneho na matatapos ang palugit bago mag ika-30 ng Setyembre, 2020 (kabilang ang mga nakapag aplay na para sa extension nito) ay may karapatang gawin ang mga natatanging panukala sa sa extension ng pag aaplay ng pagbabago ng kanilang lisenya. Para sa karagdagan, narito rin ang mga hakbang na maaaring sundin ng mga tapos na (expired) ang lisensya na hindi nakapag renew dahilan sa COVID 19.

Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa pinakamalapit na Istasyon ng Pulis o Driver’s License Center.
Para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa Center.

Ukol sa Paunti -unting pagluluwag pagkaraan ng Hunyo (Patungo sa ika-2 Baitang)
2020.06.18

Ang Gobernador ng Hokkaido ay nagpahayag ukol sa paunti-unting pagluluwag, noong ika-18 ng Hunyo, 2020. Ito ay ang mga sumusunod.

1. Paunti-unting pagluluwag pagkaraan ng Hunyo (Patungo sa ika-2 baitang).
2. Diskwento para sa Mamamayan ng Hokkaido.
3. Mga dapat pag ingatang mabuti

Para sa impormasyon, basahin ang kalakip na file

Mga Panukalang pang emerhensya tugon sa COVID-19 (Numero 3)
2020.06.09

Naglabas ng pahayag ang Gobernador ng Hokkaido sa Press Conference noong ika -9 ng Hunyo, 2020 ukol sa mga Panukalang pang emerhensya tugon sa COVID 19. Ito ay ang mga sumusunod.

1. Malawak na kaalaman at pagsasanay ng “Bagong Istilo ng Hokkaido”.
2. Maging handa at palakasin ang Sistema ng Medikal para sa ikatlong alon at mga susunod pa.
3. Pagpapatuloy at unti unting pag usad ng Ekonomiya.
4. Maging ligtas at magkaroon ng kapayapaan ng isip sa pakikiisa at pagsasagawa ng mga pang kultura at sosyalidad na aktibidades.
Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang kalakip na file.

Pinakabagong Impormasyon mula sa Pulisya ng Hokkaido hinggil sa Pagsisimula muli ng Proseso sa pag babago ng Lisensya sa pagmamaneho.
2020.06.05

Simula noong ika 8 ng Hunyo,2020 ang pag proseso ng pagbabago ng Lisensya sa pagmamaneho ay muling maisasagawa sa Sapporo Driver’s License Center, the Central/Atsubetsu Excellent Driver Renewal Center, at mga istasyon ng pulis sa Sapporo. Gaimen kirikae (pagpapalit ng international license sa Japanese license) muli ring isasagawa ang written at aktuwal na eksamen.

Upang maiwasan ang pagdagsa ng aplikante, ang may lisensya na mag e expire sa loob ng 2 linggo muna ang pinapayagang mag renew ng kanilang lisensya. At kung ang lisensya ay mag e expire nang Hulyo 31, maaaring magpa renew sa loob ng 3 buwan.

*Ang Pag po proseso ng Pagbabago ng Lisensya ng pagmamaneho ay muling ring isasagawa sa mga lugar na hindi nasasakupan ng Sapporo simula noong Hunyo 1, 2020.

Para po sa katanungan, tumawag po sa pinakamalapit na driver’s license center. At para po sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Hinggil sa mga Banyagang nadespatsa, at natapos ang kontrata, nautusang manatili sa bahay, etc. dahil sa patuloy na paglala ng kalagayan gawa ng COVID-19. (Binago noong Hunyo 1)
2020.06.01

Maraming mga Banyaga ang nawalan o naalis sa trabaho dahil sa epekto ng COVID-19, tinapos ang kontrata, inutusang manatili sa bahay, etc. Depende sa inyong sitwasyon at sa mga kondisyon na inilatag ng Serbisyong Sangay Ng Imigrasyon, maaari kayong magpatuloy na manirahan dito sa Bansang Hapon sa taglay ninyong status of residence o Bisa, o kaya papayagan na palitan ang inyong status of residence sa “Designated Activities” upang makahanap ng trabaho. Paki tingnan po ang kalakip na file para sa maraming impormasyon.

Kung mayroon kayong katanungan tungkol sa mga bagay-bagay ito ay masasagot ng inyong local na Kawanihan Ng Imigrasyon. Kung kayo ay mangangailangan ng tulong ng taga-salin, huwag mag-atubiling tumawag sa amin.

Mahalagang mga Palakad para sa COVID-19 na Hakbangin o Countermeasures mula June 1st
2020.05.29

Ayon sa press conference na ginanap noong Mayo 29, 2020, nagpahayag ang Gobernador Ng Hokkaido ng “Mahalagang mga Palakad para sa COVID-19 Countermeasures.” Ang mga sumusunod sa ibaba ay ang maiksing banghay ng mga nilalaman:

・Pag-tantiya o pag-kalkula ng Resulta o kinalabasan pagkatapos ng Hunyo.
. * Pagbibigay-alam Na Paraan Ng Hojkkaido Corona.
・Pagpigil Ng Impeksyon (Grado ng Panganib)
・Maagang pagkakatuklas at Pagtugon.

Pakitingnan po ang kalakip na file para pa sa maraing detalye (Ingles).

Bagong Pamamaraan ng School Life – Pahayag mula sa Hokkaido Board of Education
2020.05.26

Ang Hokkaido Board of Education ay naglabas ng pahayag noong Mayo 26, 2020 para sa mga magulang at taga pag- alaga ukol sa pagsasagawa ng bagong pamamaraan ng School Life. Tingnan ang nakalakip na file para sa karagdagang impormasyon.

Para sa mga katanungan, makipag ugnayan sa eskwelahang pinapasukan ng ating anak.
*Para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center

Wakas Ng Pambansang Emerhensiya. Tugon Sa Hokkaido.
2020.05.25

Ayon sa press conference na ginanap noong Mayo 25, 2020, nagpahayag ang Gobernador ng Hokkaido ng mga bagong hakbangin upang mapigilan ang mas lalong pagkalat ng COVID-19.

Ang Kalagayan ng Pambansang Emerhensiya ay itinaas na sa buong Japan, at gaya nang nabanggit, ang Kalagayan Ng Pambansang Emerhensiya na nakapatong rin hanggang sa ngayon sa Hokkaido ay naitaas na rin. Gayon pa man, mayroon pa ring mga bagong kaso nang impeksiyon ang nakukumpirma ditto sa Hokkaido, dahil ditto, ang mga sumusunod na hakbangin ay patuloy pa ring ipapasunod sa panahong Mayo 25 hanggang May 31.

〇 Hakbangin para mapigilan ang mas lalo pang pagkalat ng Impeksiyon.
・Pakiusap sa mga mamamayan na manatili sa tahanan, at iba pa.
・Pakiusap sa pagtigil ng pagpapalakad/ Isara ang Negosyo( pakiusap ng pakikipagtulungan)
〇 Pagpapatupad Ng “Bagong Pamamaraan Sa Buhay.” o “New Way of Life”
・Masusing Pagpigil Ng Impeksiyon.
・Pagpapalaganap ng Social Distancing sa Hokkaido.
・Pakiusap sa hakbanging mapigilan ang impeksiyon sa mga pamilihan, parke, at iba pa. (Pakiusap ng pakikipagtulungan)

Sa karagdagan, ang mga detalye tungkol sa Bagong Pamamaraan Sa Buhay Sa Hokkaido ay naipahayag na.

Para sa maraming detalye, Pakitinganan ang kalakip na file (Ingles).

Paalaala mula sa Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: ukol sa Emerhensyang Benepisyong Pinansyal
2020.05.22

Dahilan sa epekto ng COVID 19, maraming estudyante ang nawalan o nabawasan ang kita .At upang matugunan ang kanilang pangangailangan, nagkaroon ng Emerhensyang Suporta o Benepisyong Pinansyal para sa mga estudyante upang maipagpatuloy ang kanilang pag aaral. Ang pangunahing plano para sa programang ito ay ang mga sumusunod.

・Karapat dapat na estudyante:
Estudyante ng Pampubliko o Pribadong Unibersidad (kasama ang mga nakapagtapos na) junior college, technical colleges, at iba pa (kasama ang estudyante ng Japanese school)
*Ang Estudyante ng International School ay karapat dapat rin na makatanggap nito

・Halaga:
Estudyante na hindi kailangang magbayad ng pang residenteng buwis 200,000
Iba pang estudyante 100,000

Tingnan ang kalakip na file para sa karagdagang impormasyon.

Para sa mga katanungan, makipag ugnayan sa eskwelahang pinapasukan.
Para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Bahagyang Pag-angat ng Hiling Sa Pagsasara Ng Negosyo O trabaho mula May 25, 2020
2020.05.22

Ayon sa press conference na ginanap noong May 22, 2020, nagpahayag ang Gobernador Ng Hokkaido ng Bahagyang Pag-angat ng hiling Sa Pagsasara Ng negosyo o trabaho. Ang mga banghay o nilalaman ay ang mga sumusunod:

・Tungkol sa Bahagyang Pag-angat Ng Hiling Sa Pagsasara Ng Negosyo o Trabaho *
・Tungkol sa bagong pamamaraan ng Hokkaido (para sa operasyon ng negosyo)
・Mapagtagumpayan ang 2nd wave, mapaghandaan ang 3rd wave
*Upang maging karapat-dapat para makakuha ng suporta na igagawad sa mga negosyo, doon sa mga negosyong may hiling nang pagsasara, at iba pa, ay kailangang makipagtulungan hanggang May 25, 2020.

Para sa mga detalye, pakitingnan ang kalakip na file (Ingles).

Mga Binagong impormasyon mula sa Serbisyong Sangay ng Imigrasyon
2020.05.21

Nagkaroon ng mga pagabago sa mga impormasyon mula sa Serbisyong Sangay ng Imigrasyon na ipinapamahagi. Ito ay ang mga sumusunod.

・Mga pamamaraan tugon sa mga nahihirapang makabalik sa sariling bansa (Binago noong Mayo 21)
・Pakikitungo sa mga banyagang estudyante(Binago noong Mayo 20)
・Pamamaraan tugon sa aplikasyon ng Status of Residence ng Technical InternTrainees (Binago noong Mayo 21)

Para sa karagdagang Impormasyon basahin ang kalakip na file.

Pahayag mula sa Imigrasyon para sa mga Technical Intern Trainess
2020.05.21

Naglabas ng pahayag ang Imigrasyon ukol sa mga bukod na panukala sa paghawak o pagsasagawa ng aplikasyon ng visa ng Technical Intern Trainees dahilan sa COVID 19.

Para sa detalyadong impormasyon, basahin ang kalakip na file

Pag-asikaso Ng Pag-aplay Ng Residence Status (Bisa upang manirahan) Na Apektado Ng COVID-19
2020.05.21

Atin pong tingnan ang PDF.

Pahayag mula sa Ahensya ng Sebisyong Imigrasyon ukol sa pamamaraan ng aplikasyon ng visa ng mid-long term residents na nahihirapang umuwi sa sariling bansa.
2020.05.20

Dahilan sa epekto ng COVID 19 ang mid-long term residents na nahihirapang umuwi ng sariling bansa ay pinayagang kumuha ng visa na "Temporary visitor (90 araw)" o kaya ay "Designated Activities (3 buwan)"
Subalit, simula ngayon ang "Designated Activities" ay pinayagang magtagal ng 6 na buwan. Kabilang dito ang may hawak na Designated Activities visa na lumagpas na ng 3 buwan.

Ang mga estudyante na nais magtrabaho dahilan sa hindi makauwi sa sariling bansa ay pinapayagang makapagtrabaho ng 28 oras sa isang linggo.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang kalakip na file.
Para sa mga katanungan, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Leaflet mula sa Imigrasyon, Ministry of Health, Labor and Welfare, Local Welfare Division ukol sa Benepisyong Pinansyal
2020.05.20

Ito ay benepisyong maaaring matanggap ng bawat mamamayan na nahihirapang magbayad ng upa sa tirahan. Hindi lamang para sa mga permanenteng residente o long-term residents kundi para rin sa mga kasalukuyang naghahanap ng trabaho kung matutugunan ang mga kondisyones nito.

Alamin ang pinakabagong impormasyon sa nakalakip na file.
Para sa mga katanungan, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Halimbawa ng pagsulat sa application form ng Special Fixed Benefit na isinaad ng Ministry of Internal Affairs and Communication sa iba’t ibang wika
2020.05.20

Makikita sa Homepage ng Ministry of Internal Affairs and Communication ang halimbawa ng pagsusulat sa application form ng Special Fixed Benefit na 100,000 yen na nasa iba’t ibang wika. Ito po ay ating alamin.

https://bit.ly/2zSVRcQ

Para sa mga katanungan, tumawag sa Munisipyo ng inyong lugar.
Para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Paunawa para sa mga Banyagang Estudyante mula sa Imigrasyon ng bansang Hapon
2020.05.20

Naglabas ng Paunawa ang Imigrasyon para sa mga banyagang estudyante ukol sa pagsunod sa mga hakbang na nararapat gawin sa gitna ng malawak na pagkalat ng corona virus.

Ito ay ayon sa mga sumusunod.
1. Kung ipagpapatuloy ang pag aaral sa Institusyon.
2. Kung ititigil ang mga aktibidades sa Institusyon.
3. Kung nakatalaga na ang papasukang trabaho pagkaraan ng pagtatapos.
4. Kung pagkaraan ng pagtatapos ay mananatili sa bansang hapon upang maghanap ng trabaho.

Para sa detalyadeng impormasyon, basahin ang kalakip na file.

Pahayag mula sa Ministry of Internal Affairs and Communication sa Pamamaraan ng pagtanggap ng Special Fixed Benefit ayon sa pagpapalit ng Status of Residence o visa.
2020.05.19

Ang pahayag na ito ay inilabas ng Ministry of Internal Affairs and Communication noong Mayo 19, 2020 at ito ay ang mga sumusunod.

Dahilan sa epekto ng COVID 19, maraming banyaga ang nahihirapang makauwi sa sa sariling bansa. Ang may hawak ng Temporary visitor at Designated Activities visa ay hindi sakop ng Special Fixed Benefit hanggang Abril 27. Subalit sa ngayon, ang visa na ito maaaring palitan ng mid-long term resident (3 buwan mahigit) at magiging sakop ng Benepisyo.

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang kalakip na file.
Para sa mga katanungan, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Paalaala mula sa Board of Education ng Hokkaido para sa muling pagbubukas ng mga eskwelahan
2020.05.19

Ang Board of Education ng Hokkaido ay nagpahayag ng mga paalaala ukol sa muling pagbubukas ng mga eskwelahan upang maiwasan ang pagkahawahan at maging ligtas ang bawat estudyante sa pagapasok at pagsasagawa ng mga aktibidades sa eskwelahan. Ang file na ito ay ipinaalam sa lahat ng mga eskwelahan.

Para sa detalyadong impormasyon, magtanong po sa bawat eskwelahan.
*Para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Pahayag mula sa Pulisya ng Hokkaido ukol sa mga Panukala tugon sa pagbabago ng Lisensya ng pagmamaneho.
2020.05.19

 Ito ay magiging gabay para sa mamamayan na hindi makapag proseso ng pagbabago ng kanilang lisensya ng pagmamaneho dahilan sa epekto ng COVID 19. Para sa karagdagang kaalaman, basahin ang kalakip na file.

Para sa mga katanungan, tumawag po sa Pulisya ng Hokkaido o Licensing Center.
※Para po sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Kabuuan ng mga Panukala tugon sa COVID 19 mula sa Taskforce ng Hokkaido Para sa mga Mamamayan ng Hokkaido na naging apektado ng malawak na pagkalat ng COVID 19
2020.05.19

Ang Taskforce ng Lalawigan ng Hokkaido ay nagpahayag ng mga panukala tugon sa mga apektado ng COVID 19. Ito po ay gabay para sa mga mamamayang kasalukuyang hindi makapasok sa trabaho na naging dahilan ng pagkawala o pagkabawas ng kita. At para rin sa mga namomroblema sa pagbabayad ng mga bayarin at buwis

Para sa detalyadong impormasyon, basahin po ang kalakip na file (Ingles).
*Para sa mga tanong at interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Kabuuan ng mga Panukala tugon sa COVID 19 mula sa Taskforce ng Hokkaido Para sa mga may negosyo na naging apektado ng malawak na pagkalat ng COVID 19.
2020.05.15

Dahilan sa malawak na pagkalat ng COVID 19, maraming negosyante ang naging apektado nito. Kaya ang Taskforce ng lalawigan ng Hokkaido ay nagpahayag ng mga panukala upang maging gabay at tugon sa kanilang mga hinaing kagaya ng kung ipagpapatuloy ang kanilang negosyo, pagpapasuweldo, pagbabayad ng buwis at kaseguruhan (insurance).

Para sa detalyadong imprmasyon, basahin po ang kalakip na file (Ingles).

*Para sa mga katanungan at interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Pangatlong Emerhensyang Mensahe(Mayo16~Mayo17)
2020.05.15

Nagpahayag ng Emerhensyang Mensahe sa Press Conference noong Mayo 15,2020 ang Gobernador ng Hokkaido,
Ito ay ang mga sumusunod.

Nabawasan na ang paglaganap ng COVID sa Hokkaido subalit nananatili itong kasama sa mga Preperektura na kailangang ipagpatuloy ang ekstrang pag iiingat sa paglaganap ng COVID 19. Kaya muling hinihiling sa mamamayan na gawin ang mga maaaring gawin sa loob ng katapusan ng linggo upang maiwasan ang muling paglaganap ng impeksyon.

1. Mga Residente ng Sapporo, manatili po tayo sa ating tahanan!
2. Mga Residente ng Hokkaido, huwag pong pumunta sa Sapporo!
3. Mga Residente sa labas ng Hokkaido, huwag pong pumunta o lumabas ng ibang preperektura.

Ipagpatuloy ang pag iwas sa 「3 C」, isagawa ang「Bagong Pamamamaraan ng Pamumuhay」upang maiwasan ang paglaganap ng impeksyon.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang kalakip na file.

Mga Pangunahing Panukala tugon sa COVID 19
2020.05.14

Noong Mayo 13, nagpahayag sa Press Conference ang Gobernador ng Hokkaido ukol sa gagawing mga pangunahing panukala tugon sa COVID 19.
Para sa karagdagang kaalaman, tingnan ang kalakip na file.
※Para sa mga katanungan, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Mayroon po ba kayong problema sa bayarin ng bahay o walang matuluyan dahil sa COVID-19?
2020.05.13

Ang mga sumusunod na suportang hakbangin ay ipinatupad para sa mga indibiduwal na humaharap sa kahirapan ng pagbabayad ng upa, o nawalan ng tirahan dahil sa epekto ng COVID-19.

1.Tulong Na Salapi Sa Pabahay
Kung ikaw ay nasa peligro na mawawalan ng tirahan dahil sa pagkawala ng trabaho o kaya pagbaba ng sueldo, Maaaring ikaw ay karapatdapat dito sa Tulong na salapi sa Pabahay. Ang Munisipal na gobyerno ang tutulong na magbabayad ng inyong renta o bayad ( magbabayad ng direkta sa may-ari) para, sa karaniwan, Tatlong buwan, Na hanggang sa pinakamataas na Siyam na Buwan. Upang maging karapat-dapat sa tulong na ito, ikaw ay kailangan na, alinman sa nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang inyong sueldo ng Malaki sa loob ng dalawang taon, at nasa peligro na mawawalan ka ng tirahan.

2. Pansamantalang Suportang tulong Pangkabuhayan.
Kung kayo ay walang matitirahan, o kaya ay hindi matatag ang pakikipag-ayos sa tirahan, gaya ng pagtigil nang matagalan sa isang net café, at iba pa., emergency shelter, pagkain, at pananamit ay paglalaanan para sa taning na panahon (ng mga 3 Buwan) Sa karagdagan, iba’t-ibang tulong o suporta para sa pamumuhay matapos ang paninirahan sa shelter ang ipapamahagi, gaya ng para makapagtrabaho. Kung kayo ay walang lugar ng tirahan at ang kinikita ay mababa pa sa talagang kita, kayo ay maaaring karapat-dapat para sa suportang programa na ito.

Kung kayo ay may katanungan tungkol sa suportang hakbangin na ito, kumontak po sa inyong lokalidad o ang tinatawag na Independence Consultation Support Organization (jiritsu soudan shien kikan.) Para sa mga nangangailangan ng tulong ng Taga-salin, huwag mong mag-atubiling tumawag sa amin dito sa Center. Kami ay naririto upang tumulong!

Pahayag mula sa Imigrasyon ukol sa mga hindi makapagsagawa ng kanilang naturang aktibidades ayon sa kanilang Status of Residence (Visa).
2020.05.13

Dahilan sa epekto ng COVID 19, maraming mga dayuhan ang hindi makapagsagawa ng kanilang naturang aktibidades ayon sa kanilang Status of Residence. Pangkaraniwan na kapag hindi naisagawa ang naturang aktibidades pagkalagpas ng 3 buwan, ang kanilang Status of Residence ay mawawalan ng bisa. Subalit kung kayo ay may makatarungan o tamang dahilan, hindi mawawalan ng bisa ang inyong Status of Residence.
Para malaman kung anu-ano ang mga makatarungan o tamang dahilan, tingnan po ang kalakip na file.
Para sa mga katanungan, tumawag po sa opisina ng Imigrasyon.
Para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Pahayag mula sa Immigration Services Agency Ng Japan – Pinahaba ang panahon sa pagtanggap ng mga aplikasyon na may kinalaman sa paninirahan (COVID-19)
2020.05.12

Na-update noong Mayo 12, 2020 ang mga hakbang upang mabawasan ang pagdagsa sa opisina ng Imigrasyon upang mapigilan ang pagkalat ng Corona Virus (COVID-19).

Sa ngayon, Ang mga Dayuhan na may taglay na Bisa na magtatapos sa mga buwan ng Marso, Abril, Mayo, Hunyo at Hulyo ay maaari nang magbigay ng aplikasyon sa Paninirahan ( halimbawa: pagpapahaba ng pagtigil o kaya pagpalit ng taglay na Bisang Paninirahan or residence status) na pahabain ng hanggang Tatlong Buwan mula sa petsa ng pagtatapos ng kanilang Bisa ng pagtigil. Hindi kasama rito ang mga Dayuhan na may taglay na Bisa na “Designated Activities (Departure Preparation Period).”

Tingnan ang kalakip na mga dokumento para sa mga detalyeng impormasyon.

Kung kayo ay mangangailangan ng tulong ng isang Taga-salin para makapagtanong, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin.

Pangalawang Mensaheng Pang Emerhensya 【Mayo 9(Sabado)、Mayo 10(Linggo)】
2020.05.08

Nagpahayag ng Emerhensiyang Mensahe ang Gobernador ng Hokkaido sa Press Conference noong ika 8 ng Mayo, 2020 ukol sa mga maaaring gawin ng bawat mamamayan ng Sapporo at Hokkaido upang mapigil ang malawak na pagkalat ng COVID 19 sa Hokkaido.

1. Mamamayan ng Sapporo: Manatili po sa ating tahanan!
2. Mamamayan ng Hokkaido: Huwag pumunta sa Sapporo!
3. Mamamayan sa labas ng Hokkaido: Huwag pumunta o lumabas ng ibang Preperektura!


Basahin po ang kalakip na file.

Mga Praktikal na Halimbawa ng Pamamaraan ng Bagong Pamumuhay sa ilalim ng Estado ng Panukalang pang Emerhensiya tugon sa COVID 19
2020.05.08

Naglabas ng pahayag ukol sa mga Praktikal na Halimbawa ng Pamamaraan ng Bagong Pamumuhay sa ilalim ng Estado ng Panukalang Pang emerhensiya tugon sa COVID 19 noong ika-6 ng Mayo, 2020.
Ito ay ang mga sumusunod:

1. Mga Pangunahing pamamaraan na nararapat gawin ng bawat isa upang maiwasan ang pagkahawa.
2. Mga Praktikal na halimbawa ng Pamamaraan para sa Pang araw-araw na bagong pamumuhay.
3. Mga Praktikal na Halimbawa ng Pamamaraan para sa bagong pamumuhay ayon sa iba’t ibang sitwasyon.
4. Mga Praktikal na Halimbawa ng Pamamamaraan sa Bagong Trabaho.

Para sa detalyadong impormasyon basahin ang kalakip na file.

Paghaba ng Pansamantalang Pagsasara ng Eskwelahan dahilan sa Estadong Emerhensya
2020.05.08

Nagbigay ng pahayag ang Board of Education sa bawat Board of Education ng anomang municipal noong ika 4 ng Mayo, 2020. Ito ay hinggil sa paghaba ng pansamantalang pagsasara ng mga eskwelahan hanggaang ika 31 ng Mayo, 2020. Kalakip nito ang maga impormasyon na maaaring makatulong sa mga magulang, mga guro ng iba’t ibang wika at iba pa. Ito ay ang mga sumusunod.

1.Ang pansamatalang Pagsasara ng eskwelahan ay tatagal hangggang Mayo 31, 2020
2.Kasabay sa kahilingan na pansamantalang pagsasara ng mga negosyo,ang paghahati ng pagpasok ng mga estudyante ay pananatilihin hanggang Mayo 15 at isasagawa nang konting bilang ng estudyante. Hiniling sa Board of Education na dagdagan ang bilang ng araw ng paghahati ng pasok ng mga estudyante kada lingo.
3.Regular pagsuri sa kalusugan at pamumuhay ng bawat estudyante. Ito ay nararapat isagawa isang beses sa isang lingo. Sa mga batang nakatala dahilan sa pangangailangan ng ekstrang suporta ay nararapat na magpasuri ng mahigit isang beses kada lingo

Para sa karagdagang impormasyon, makipag ugnayan sa eskwelahang pinapasukan ng ating anak. At para sa interpretasyon, huwag mahiyang tumawag sa center.

Paghaba ng Estado ng mga Panukalang Pang Emerhensya tugon sa COVID 19 sa Hokkaido
2020.05.07

Nagpahayag ang Gobernador ng Hokkaido na pahahabain ang panahon ng Estado ng mga Panukalang pang Emerhensya noong Mayo 6 sa dahilang paglawak muli ng COVID 19.

Lugar:Buong Rehiyon ng Hokkaido
Petsa:Abril 17(Biyernes)~ Mayo 31(Linggo)
Detalye ng Pagsasagawa:
Hanggang ngayon malawak parin ang pagkahawahan sa Hokkaido. At upang mapigilan ito may itinalagang mga
Pamamaraan para sa Bagong Pamumuhay at patuloy na kahilingan na iwasan ang 3C

★Mga Pamamaraan upang hindi na lumaganap pa muli ang pagkahawahan★
・Iwasang lumabas ng tahanan
・Pakikiisa na itigil muna ang mga okasyon at pagtitipon

★Sundin ang gawing mabuti ang mga pamamaraan para sa Bagong pamumuhay★
・Atin itong sundin upang mapigilan ang pagkalat ng virus at masugpo ito
・Ipaalam sa nakakarami ang tungkol sa Hokkaido Social Distancing
・Pakikiisa na iwasan ang pagkahawahan sa loob ng pamilihan at mga parke.

Basahin po ang kalakip na file.

Para sa Mamamayan ng Hokkaido (Mayo 4, 2020)
2020.05.06

Muling kahilingan ukol sa pananatili sa tahanan, pagsasara ng mga negosyo at eskwelahan

・Upang maiwasan ang malawak na pagkalat ng Coronavirus ang “Estado ng mga panukalang pang emerhensya” ay pahahabain hanggang Mayo 31.

・Tugon sa “Estado ng mga panukalang pang emerhensya” ang kahilihingan na pagsasara ng mga negosyo ay humaba hanggang Mayo 15.

・Kung mapipigilan ang pagkalat ng corona virus at hindi na magkukulang ang mga pangangailangan ng medikasyon, ipagsasaalang alang na huwag na gamitin ang mga akomodasyon kapalit ng mga ospital.

・Tugon sa 「Benepisyong Pinansyal sa mga nagsara ng negosyo 」ay hinihiling muling makiisa na isara ang mga negosyo hanggang Mayo 15 upang mabawasan ang pagkalat ng coronavirus.

Gobernador ng Hokkaido  Naomichi Suzuki

Pambihirang Benepisyong Pinansyal para sa Pamilyang nagpapalaki ng anak
2020.05.01

Noong ika-22 ng Abril, nagpahayag ang Ministry of Health, Labor and Welfare ukol sa matatangap na pambihirang benepisyong pinansyal ng bawat pamilyang may pinapalaking anak.
Ito ay ang mga sumusunod.

○ Mga maaaring makatanggap nito
: Mga nakatanggap ng Jidoteate (Child-care allowance) noong Abril (kasama ang para sa buwan ng Marso).

○ Mga Batang sakop nito
: Mga nakatanggap ng jidoteate simula sa buwan ng Abril.
※ Mga ipinanganak hanggang Marso 31. Kasama ang mga estudyanteng bagong tuntong ng Senior Highschool.

○ Matatanggap na halaga
: 10,000 yen bawat bata

○ Paraan upang makatanggap nito
: ・ Makakatanggap ng sulat mula sa munisipyo, pirmahan at ipadala sa pamamagitan ng       
  koreo.
・Ang matatanggap na halaga ay ipapadala sa itinalang bank account.

○ Kailan matatanggap
: Pagdedesisyunan ng Munisipalidad.

Para sa mga impormasyon, magtanong po sa Munisipyo ng inyong tinitirahan.
Para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Suporta para sa paghahanap ng trabaho ng mga trainees at technical interns na nawalan ng trabaho
2020.05.01

Naglabas ng pahayag ang Imigrasyon ukol sa Suportang isasagawa para sa mga trainees at technical interns na biglang nawalan ng trabaho na naging epekto ng malawak na pagkalat ng COVID 19.
Ito ay ang mga sumusunod
〇 Mga Sakop nito: Dayuhang Trainees at Technical interns na nawalan ng hanap buhay epekto ng COVID 19.
(※Para sa detalyadong Impormasyon, makipag ugnayan sa Opisina ng Imigrasyon)
〇 Matatanggap na visa at itatagal nito
: Designated Activities (maaaring magtrabaho) pinakamatagal ang 1 taon.
〇 Maaaring gawing Aktibidades
: Magdagdag ng kaalaman na maaaring gamitin sa trabaho

Para sa detalyadong impormasyon, tinggnan po ang kalakip na file.
※ Sa manganagailangan ng interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Para sa karagdagang kaalaman: https://bit.ly/34Zm6tF (Wikang Hapon lamang)

Benepisyong Pinansyal na matatanggap ng mamamayan na nakabukod ng tirahan dahil sa pananakit ng puno ng tahanan
2020.05.01

Napagdesisyunan ng Gobyerno na ipadala ang application form para sa 100,000 yen na benepisyong matatanggap sa bawat puno ng tahanan (householder), subalit mayroong mamamayan na bukod ang tirahan dahil sa pananakit ng puno ng tahanan. Kaya ang mga ito ay maaaring makatanggap mula sa Munisipyo ng kasulukuyang tinitirahan.

〇 Petsa ng Aplikasyon
 Abril 24 ~ Abril 30, 2020 ※ Maaring ipadala ang mga papeles kahit lumagpas ng 30 araw.

〇 Mga kailangang Papeles
・Kasulatan na bukod na naninirahan dahilan sa pananakit ng puno ng tahanan.
・Application form na makukuha sa munisipyo,center para sa suporta sa mga kababaihan at website ng Ministry of Internal Affair and Communication.
Ito ay alinman sa mga sumusunod.
a. Opisyal na papeles ukol sa pananakit ng puno ng tahanan mula sa center ng Suporta sa mga kababaihan o munisipyo.
b. Opisyal na kopya mula sa korte.

※ Kung may kasamang anak o ibang miyembro ng pamilya, magpasa rin ng kanilang papeles upang malaman ang kanilang sitwasyon.

Para sa mga impormasyon, magtanong po sa munisipyo ng inyong tirahan.
Para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

[Golden Week] Emerhensiyang Mensahe
2020.05.01

Nagpahayag ng Emerhensiyang Mensahe ang Gobernador ng Hokkaido sa Press Conference noong ika 30 ng Abril, 2020 ukol sa mga maaaring gawin ng bawat mamamayan ng Sapporo at Hokkaido upang mapigil ang malawak na pagkalat ng COVID 19 sa Hokkaido.

1. Mamamayan ng Sapporo: Manatili po sa ating tahanan!
2. Mamamayan ng Hokkaido: Huwag pumunta sa Sapporo!
3. Mamamayan sa labas ng Hokkaido: Huwag pumunta o lumabas ng ibang Preperektura!


Basahin po ang kalakip na file.

Pakiusap sa pakikipagtulungan sa mga Supermarket/Park Sa oras ng Emerhensya
2020.04.28

Ayon sa pagpupulong na naganap noong Biernes, Abril 24, 2020, May karagdagang pakiusap nang pakikipagtulungan ang inihayag para sa mga residente ng Hokkaido tungkol sa mga hakbangin upang paglabanan ang impeksyon lalung-lalo na sa mga lugar gaya ng mga supermarket and parke.

Para sa mas maraming impormasyon, pakibasa ang naka attach na file sa ibaba.

Para sa mga nagkaroon ng Problemang pang pinansyal epekto ng COVID 19
2020.04.27

Epekto ng COVID 19, maraming mamamayan ang nomomroblema kung paano sila mamumuhay sa araw-araw sa kadahilanang nawalan pansamantala ng trabaho.
At dahil dito, ang Hokkaido Council of Welfare ay nagsimulang magbigay ng loan o pautang sa mga mamamayang masasakop nito(Maliit na loan/pautang sa oras ng Emerhensya),

Sakop ng loan na ito ang mga mamamayang nabawasan ang kita sa dahilang hindi makapasok sa trabaho epekto ng COVID 19 upang makatulong makatulong at maprotektahan ang kanilang pamumuhay.
Ang loan na ito ay kinakailangang bayaran.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang kalakip na file
*Para sa mga katanungan, kumunsulta sa Hokkaido Council of Welfare.
At para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Detalye ukol sa Financial Assistance na matatanggap ng mga Negosyante mula sa Pamahalaan ng Hokkaido
2020.04.24

Naglabas ng pahayag sa Homepage ang Hokkaido ukol sa impormasyon sa Financial Assistance na
matatanggap ng mga Negosyanteng pansamantalang magsasara ng kanilang negosyo bilang tugon sa kahilingan ng Pamahalaan upang maiwasan ang malaking paglawak ng Corona virus at masugpo ito. Ito ay ang mga sumusunod.

○ Itatagal na Panahon

Abril 25 ~ Mayo 6
※ Tingnan po ang nasa ibaba upang malaman kung ano ang mga sakop nito at hindi.
Mga Negosyong hiniling na pansamantalang magsara: https://bit.ly/2xKZaST
Mga Negosyong hindi kailangang magsara: https://bit.ly/2Y2dEs0

○ Detalye ukol sa pagsasara bilang pakikiisa: Financial Assistance
1 Sa mga pansamantalang magsasara
Korporasyon 300,000 yen
Solong May ari 200,000 yen
2 Maliban sa itaas, ang mga restawran at bar na nagbebenta o naglalabas ng alak (hanggang alas 7 ng gabi)
Korporasyon man o Solong may ari 100,000 yen
3 Kahilingan na dapat isagawa upang mabawasan ang delikadong pagkalat ng impeksyon.

○ Panahon na itatagal ng Aplikasyon
Ito ay agad na isasagawa matapos ang pagpupulong ng Pamahalaan ng Hokkaido.

Para sa mga katanungan
Direct dial: 011-216-0104, 011-206-0216
Araw: Lunes hanggang Biyernes 8:45 ~ 17:30 (kasama ang araw ng Abril 25 (Sabado) at 26 (Linggo)

Para sa detalyadong impormasyon tinggnan po ang kalakip na file.

Financial Assistance na matatanggap
2020.04.23

Naglabas ng pahayag sa kanilang homepage ang Ministry of Internal Affairs and Communication ukol sa impormasyon sa pagtanggap ng Financial Assistance noong Abril 20, 2020.

○ Sino ang makakatanggap ng Financial Assistance at pwedeng kumuha nito
・Ang lahat ng mamamayan na nakarehistro sa Basic Resident Register ay makakatanggap nito.
・Ang pwedeng kumuha nito ay ang Householder ng taong tatanggap (kung mayroon).
※Ang Foreigner na naninirahan ng higit 3 buwan sa Japan at may residence card ay makakatanggap nito.

○ Matatanggap na halaga
・100,000 yen bawat tao

○ Mga dapat gawing proseso upang makatanggap nito.
1. Sa pamamagitan ng Koreo: Pagkatanggap ng Application Form mula sa Munisipyo, pirmahan ito at ihulog sa post office kalakip ang kopya ng Passbook sa Banko o Post Office (kung saan ipapadala ang pera) at ID.
※Ang Application form ay ipapadala sa address na nakatala sa Basic Resident Register hanggang sa araw na Abril 27, 2020. Kung kayo ay lumipat ng tirahan, maaaring hindi makarating sa inyo ang application Form kaya tayo po ay makipag ugnayan sa Munisipalidad ng ating dating tirahan.
2. Sa pamamagitan ng Internet: (Ito ay para sa may My Number lamang) I type ang inyong detalye ng bank account sa MynaPortal, i upload ito kasama ng inyong ID.

○ Araw ng pagtanggap
・Pagdedesisyunan ng bawat Munisipyo.
・Sa loob ng 3 buwan matapos mag apply.

○ Call Center:
Tel: 0120-260020
Oras: 9:00 ~ 18:30

Kung kailangan po ng Interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.
Para sa karagdagang kaalaman:
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html (Wikang Hapon lamang)

Suportang Pang Pinansyal para sa mga Negosyante
2020.04.22

Base sa Press Conference noong Abril 20, 2020, nagpahayag ang Gobernador ng Hokkaido ukol sa magiging suportang pang pinansyal sa mga negosyante na naapektuhan ng COVID 19. Ito ay tugon sa pagsasara ng negosyo bilang pakikiisa sa pagpigil ng pagkalat ng virus at maagap na masugpo ito. Tingnan ang kalakip na file para sa karagdagang impormasyon.
※Paalaala: Ito ay sisimulan matapos maaprubahan ang budget.
Palagi pong tingnan ang aming website at Facebook para sa mga bagong impormasyon.

State of Emergency sa Hokkaido-ukol sa Kahilingan sa pagsasara ng mga Negosyo
2020.04.22

Base sa Press conference noong Abril 20, 2020, ang Gobernador ng Hokkaido ay nagpahayag ng mas klarong impormasyon ukol sa kahilingan na pagsasara ng mga negosyo upang mabawasan ang pagkalat ng COVID 19.

Ang Pdf form ay makikita sa aming website na kung saan nakalista ang mga sakop na negosyo na hinihiling na magsara. Kung kayo po ay negosyante, tingnan po natin itong mabuti.

Mga Hakbang ukol sa State of Emergency tugon sa kumakalat na COVID 19
2020.04.20

Ayon sa Press conference noong ika-17 ng Abril, ang Gobernador ng Hokkaido ay nagpahayag/nagdeklara ng mga hakbang ukol sa State of Emergency upang maiwasan ang pagkalat at masugpo ang COVID 19.
○ Ibig sabihin ng State of Emergency
・Pagkakaisa ng bawat mamamayan, pulitiko, pampublikong samahan sa bawat rehiyon, tauhang medikal, espesyalista, negosyante na isagawa ang mga pangunahing hakbang upang maiwasan ang pagkalat at ng COVID 19 sa pamamagitan ng pananatili sa tahanan kung walang mahalagang pakay. Ito ay makakatulong upang hindi mahawaan at hindi makahawa ng ibang tao.
・Ito ay hindi kagaya ng tinatawag na "lockdown" na isinasagawa sa ibang bansa na kung lumabag ay paparatangan ng parusa.
・Hindi mauubos ang mga bilihin kagaya ng pagkain at mga gamit sa pang araw-araw na pamumuhay kaya hindi dapat mag panic buying.

○ State of Emergency sa Hokkaido
Lugar: Buong rehiyon ng Hokkaido
Itatagal: Abril 17 (Biyernes) ~ Mayo 6 (Miyerkules)
Mga Hakbang na isasagawa:
1. Epektibong paraan upang maiwasang mahawaan ng virus.
2. Kahilingan na manatili sa tahanan kung walang mahalagang pakay.
3. Kahilingan na itigil ang mga okasyon o pagtitipon.
4. Panatilihin ang Social Distancing.

Para sa detalyadong impormasyon, basahin po ang kalakip na file.

Kahilingan ng Board of Education ng Hokkaido na pansamantalang isara ang mga eskwelahan dahilan sa malawak na pagkalat ng COVID 19
2020.04.17

Noong ika-17 ng Abril, hiniling ng Board of Education na pansamantalang isara ang mga eskwelahan sa buong Hokkaido upang masugpo ang malawak na pagkalat ng COVID 19.

Ang pansamantalang pagsasara ay isasagawa mula ika 20 ng Abril hanggang ika 6 ng Mayo. Subalit maaaring may eskwelahan na papasukin ang mga estudyante nang bukod bukod ayon sa itinalagang oras ng kanilang pasok sa araw ng Abril 20. Tayo po ay makipag ugnayan sa eskwelahang pinapasukan ng ating mga anak.

※Sa mga nangangailangan ng tulong ukol sa pakikipag ugnayan sa mga eskwelahan, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Mensahe mula sa Gobernador ukol sa mga Panukala para sa COVID 19 (Abril 16,2020)
2020.04.17

Noong ika- 16 ng Abril 2020, nagpahayag ng mensahe sa Press conference ang Gobernador ukol sa mga panukala upang masugpo ang COVID 19. Tingnan po ang nakalakip na file para sa detalyadong impormasyon.

Nanawagan rin ang Gobernador na isara ang lahat ng eskwelahan sa buong Hokkaido. Ngunit ito ay wala pang opisyal na pahayag. Bisitahin po ang aming homepage o facebook para sa mga bagong impormasyon.
※Huwag pong mahiyang tumawag sa center kung may mga tanong at mga kahinggilan.

Konsultasyon sa iba’t ibang Wika ukol sa Corona Virus
2020.04.16

Noong ika-10 ng Abril, 2020, ang AMDA International Medical Information Center ay nagbukas ng center para sa konsultasyon ukol sa Corona Virus na may 8 wika.

〇 Tagal ng Pagsasagawa
Abril 10 (Biyernes) ~ Mayo 20 (Miyerkules)
Telepono: 03-6233-9266
・Oras: Hamak na araw 10:00 ~ 17:00
Sabado/Linggo/Araw ng Pista 10:00 ~ 15:00
※ Maaaring kumunsulta sa Wikang Ingles araw-araw at ang ibang wika ay ayon sa nakasulat sa ibaba.
(Lunes) Koreano, Tagalog
(Martes) Tsina, Thai
(Miyerkules) Kastila, Vietnam ( tuwing ika 2 at 4 na linggo lamang)
(Huwebes) Tsina
(Biyernes) Portugal

Telepono: 090-3359-8324
Oras: Hamak na araw 10:00 ~ 17:00 ( Wikang Ingles at Tsina lamang)

Maaaring tinggnan sa facebook na kung saan palaging bago ang impormasyon.
https://www.facebook.com/tagengosoudan/

Buod ng mga Panukala sa Suportang Pangpinansyal ukol sa COVID-19
2020.04.14

Dahilan sa patuloy parin na pagkalat ng COVID-19, ang Ministry of Health,Labor and Welfare ay naglabas ng mga Panukala sa Suportang Pang pinansyal ukol sa COVID-19. Gamitin po ito kung sa palagay nyo ay nauukol sa inyong kasulukuyang sitwasyon.

Para sa detalyadong impormasyon, tingnan po ang kalakip na file.
※Para po sa mga katanungan o kailangan ng interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Para sa mga nahihirapang magbayad ng Kuryente, gas, tubig at iba pang utility bills.
2020.04.14

Maraming mamamayan ang nahihirapang magbayad ng utility bills gaya ng kuryente, gas, tubig na epekto ng COVID-19. At dahil dito, hiniling ng gobyerno sa bawat kompanya ng gas, kuryente at tubig na magkaroon ng espesyal na panukala ukol sa paghaba ng palugit o pag antala sa pagbabayad nito.
Ayon sa patakaran, ang palugit ay hahaba ng 1 buwan.
Kung nais makatanggap ng panukalang ito, makipag ugnayan sa mga kinuukulan.

O Mga kinuukulang dapat tawagan
・Pag aantala ng bayarin sa Gas:Bawat kompanya ng Gas
・Pag aantala ng bayarin sa Kuryente: Bawat kompanya ng Kuryente
・Pag aantala ng bayarin sa Tubig: Bawat kompanya ng Tubig o kaya ay sa Munisipyo.

※Para sa interpretasyon, huwag pong mahiyang tumawag sa center.

Pinagsamang Deklarasyon na pang Emerhensiya sa Sapporo at Hokkaido
2020.04.13

Noong ika-12 ng Abril, may pinagsamang deklarasyon ang Sapporo at Hokkaido ukol sa maagap na pagpigil sa malawak na pagkalat ng COVID 19

Ito ay ang mga sumusunod:
1. Bawasan ang mga oportunidad na makihakubilo o magkaroon ng pagtitipon sa lungsod ng Sapporo, o tinatawag na social distancing.
2. Iwasang pumunta sa mga lugar ng kainan at inuman sa downtown.
3. Sumunod sa Estado ng Emerhensiya.
4. Pagsasara ng mga eskwelahan, gymnasium at iba pang pang publikong pasilidad.
5. Sapat at mas matatag na serbisyong pang medikasyon.
6. Palakasin ang suporta sa ekonomiya ng buong rehiyon.

Para sa detalyadong impormasyo, basahin ang kalakip na file.

Simula sa araw na ito ang Binuong Panukala Ng COVID-19.Period of COVID-19.
2020.04.08

Sa ginanap na pagpupulong nitong Abril 7, 2020I, Ang Gobernador ng Hokkaido ay nagpahayag nang mga detalye tungkol sa Binuong Panukala o “Concentrated Countermeasures” na dapat gawin laban sa COVID-19.

COVID-19 「Binuong Panukala o Concentrated Countermeasures」 (Abril 8 - Mayo 6)
・Ang Taga Tugong Puwersa ng gobierno sa COVID-19 ay nagpahayag o nagdeklara nang Pambansang Emerhensya batay sa natatanging hakbang para sa lumalawak na sakit na Trankaso o impluensa at mga bagong paghahanda at pagtugon sa mga sakit na may impeksyon.
・Sa kadahilanan na hindi pa tuluyang nasusugpo ang pagkalat ng COVID-19 sa Hokkaido, sa panahon ng Pambansang Emerhensya, ang Hokkaido ay susulong upang gawin ang Binuong Panukalang Hakbang (Concentrated Countermeasures) laban sa COVID-19, kaalinsabay ang patuloy at puspusang pagsasakatuparan nang mga pinagsikapan naming hanggang sa mga oras na ito upang masugpo ang pagkalat.
・Hinihiling ko po sa lahat ng mga residente ng Hokkaido na mapagtibay na muli ang importansya ng pahuhugas ng kamay, at ang tamang gawi ng pag-ubo, at magsumikap na kung lalabas ay iwasan ang Tatlong C’s (Closed spaces, crowded places, close-contact settings) na hahantong sa cluster outbreaks.

Tingnan ang nakalakip na mga dokumento para sa detalyadong impormasyon.

Nahihirapan ka ba sa pagbabayad ng Buwis o Pensiyon dulot ng epekto ng COVID-19?
2020.04.08

★ Pambansang Buwis (Palugit)
Kung ikaw ay pansamantalang hindi makabayad nang Pambansang Buwis dulot ng epekto ng COVID-19, ipagbigay-alam ito sa inyong local tax office. Para sa mga makikitang tutupad sa mga sumusunod na mga Kondisyon ay maaaring mapili upang mabigyan ng palugit nang hanggang Isang Taon.
① Alinman sa kung ikaw ay humaharap sa kahirapan na mapagpatuloy ang iyong negosyo o kaya mapanatili ang iyong kabuhayan sa pagbabayad ng Pambansang Buwis nang sabay-sabay.
② Kung ikaw ay may matapat na layunin upang magbayad ng Buwis.
③ Kung ikaw ay hindi pabaya sa pagbabayad ng ibang buwis bukod sa Pambansang buwis na kung saan ikaw ay humihiling ng Palugit.
④ Ang iyong aplikasyon para sa palugit ay maibigay sa loob ng Anim na buwan matapos ang takdang petsa ng pagbabayad ng buwis.

Para sa iba pang detalye, pakitingnan ang kalakip na polyeto. Ang mga tanong tungkol sa Palugit ng pagbabayad ng Buwis ay maaaring idirekta sa Kagawaran ng paniningil (collection department) sa inyong local tax bureau.

★ Pambansang Pensiyon (Pagkalibre o exemption))
Kung ikaw ay nahihirapan na magbayad ng iyong seguro(premiums) ng Pambansang Pensiyon , maaari kang mahirang para malibre.

Ang aplikasyon para malibre ay maaaring i-download sa mga sumusunod na link:
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/635-1.pdf:
【Kakailanganin】
・Libreta ng Pensiyon o Universal Pension Identification Number Notification
【Karagdagang Kasulatan (Depende sa kaso)】
・Katibayan ng Kinita nang nakaraang taon (o unang dalawang taon)
・Kasulatan ng aplikasyon ng mga kinita (kung hindi ka nag-file ng tax return para sa income taxes)
・Kopya ng COE (Certificate of Eligibility) upang makatanggap ng benepisyo sa pagkawala ng trabaho o Certificate of Unemployment nang nasabing indibiduwal na sakop ng employment insurance (Kailangan lamang kung ang kaso ng aplikante ay nawalan ng trabaho subalit dati nang sakop ng employer’s insurance)

Ang pag aplay para Malibre ay dapat isagawa sa national pension consultation counter sa munisipyo kung saan nakarehistro ang inyong tirahan.

※Kung kayo ay nangangailangan ng suporta nang pagsasalin kung magtatanong alinman sa Palugit ng pagbabayad ng Buwis o kaya ang paglibre ng pagbabayad ng Seguro ng Pensiyon, huwag mag-atubiling tumawag sa amin.

Mensahe mula sa Tagapamahala Ng HBOE.(Hokkaido Board Of Education)
2020.04.01

Ang Pangasiwaan ng Edukasyon ng Hokkaido at Tagapamahala ay nagbahagi nang mensahe para sa mga Magulang at Tagapag-alaga tungkol sa paparating na simula ng Bagong Semestro sa taong ito.

Siya ay humihiling nang pakikipagtulungan sa mga sumusunod:
1. Pakiusap lang po na patuloy ninyong kuhanin ang temperatura ng inyong anak tuwing umaga at gabi.
2. Pakiusap po na huwag papasukin sa eskwelahan ang inyong anak kung ito ay may sintomas ng sipon.
3. Pakiusap po na pagamitin ng Mask ang inyong anak papunta sa eskwelahan.

Para sa mas detalyadong impormasyon, pakitingnan ang kalakip na file.

Ang Pagwawakas Ng Pangkalahatang Emerhensya Tugon Sa COVID-19 Ay Nagtatapos Sa Araw Na Ito, March 19
2020.03.19

Hinggil sa pahayag na naganap sa press conference nitong 18 ng March, 2020, Magbibigay nang detalyadong pahayag ang Gobernador Ng Hokkaido sa oras na maiangat ang pagwawakas Ng Pangkalahatang Emerhensya Laban sa pagkalat Ng COVID-19, gayun rin ang mga hiling para sa mga mamamayan ng Hokkaido.

Mula sa Araw na ito, 19 ng March, 2020, nagwawakas ang Pangkalahatang Emerhensya tugon sa COVID-19. Subalit hinihiling ng Gobernador na, kahit naiangat na ang Pangkalahatang Emerhensya, patuloy pa rin po nating sundin ang mga sumusunod bago lumisan ng tahanan:

1. Ano ang inyong pakiramdam? Mayroon ka bang sintomas ng sipon?
2. Ang inyo bang pupuntahan ay dagdagsain ng tao o May mahinang bentilasyon ng hangin?
3. Alam mo ba ang mga paraan upang mabawasan ang peligro ng impeksyon?

Kung kailangan ng mga impormasyon Para sa karagdagang pangkontra sa COVID-19 matapos maiangat ang Pangkalahatang Emerhensya, pakitingnan o basahin ang kalakip na file.

Mensahe mula sa Ministry of Health, Labor and Welfare para sa mga Dayuhang Manggagawa ng isang Kompanya.
2020.03.17

Ang Ministry of Health, Labor and Welfare ay naglabas ng Impormasyon ukol sa COVID 19 para
sa mga dayuhang manggagawa.
Maraming Kompanya ang nagkaroon ng hindi magandang epekto ng pagkalat ng COVID 19
subalit ang mga dayuhang mangagawa ay dapat tratuhin at bigyan ng benepisyo kagaya ng
mangagawang Hapones.

Ang link na nasa ibaba ay ukol sa mga kontak at impormasyon mula sa Labor Standards Inspection Office at Hello Work.
Ang impormasyon na ito ay may 13 Lengguwahe kabilang ang Hapones, Ingles, Intsik, Koreano at iba pa.

Atin pong tingnan ang link sa ibaba para sa karagdagang kaalaman.
https://bit.ly/38UBnMJ

May inilabas na impormasyon ang Gobyerno ng Hokkaido ukol sa kumakalat na Corona virus
2020.03.16

Impormasyon mula sa Gobyerno ng Hokkaido (3.13.2020)

Atin pong tingnan ang PDF.

※ Kung nais mong tumawag sa health center pero sa wika maliban sa Hapon, mayroon din kami ng translation support sa Hokkaido Foreign Resident Support Center.
【Hokkaido Foreign Resident Support Center】 011-200-9595 (Lunes~Byernes、9:00~16:00)


(Listahan ng Health Center sa Doritsu)(Wikang Hapon Lamang)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm

Kahilingan mula sa Gobyerno ukol sa COVID-19 (March 12, 2020)
2020.03.13

Noong ika-12 ng Marso, hiniling ng Gobernador na gawin ang 3 sumusunod na bagay kung sila ay lalabas ng bahay sa katapusan ng linggo.
1. Alamin ang kondisyon ng katawan, wala bang lagnat, sipon, ubo at pananakit ng katawan?
2. Ang pinuntahang lugar ba ay matao, masikip na hindi maganda ang daloy ng hangin?
3. Alam po ba ang mga kapatdapat gawin upang makabawas sa panganib ng impeksyon?

Ipinahayag rin ng Gobernador na magkakaroon ng suporta at konsultasyon para sa mga Negosyante at mga taong nagkaroon ng problemang pinansyal dahilan sa pagkalat ng COVID-19.

Para sa karagdagang impormasyon, alamin ang nakalakip na dokumento.
※ Para sa serbisyo ng interpretasyon, huwag pong mag atubiling tumawag sa Center.

Pahayag mula sa Ahensya ng Serbisyo ng Imigrasyon ng Japan (Marso 10, 2020)
2020.03.12

Ang Imigrasyon ay nagpahayag na magkakaroon ng pagbabago ng haba ng bisa ng Certificates of Eligibility (COEs) dahilan sa COVID-19

Ang bisa ng COEs na dating 3 buwan ay magiging 6 na buwan..

Alamin ang impormasyon sa nakalakip na dokumento.

Para sa mga katanugan, tumawag po nang diretso sa Immigration Bureau.
Para sa serbisyo ng interpretasyon, huwag pong mag atubiling tumawag sa center.

Impormasyon ukol sa paghahati ng araw at oras ng pasok sa eskwelahan
2020.03.10

Batay sa Press Conference ng Gobernador, magkakaroon ng paghahati ng araw at oras ng pasok ng mga estudyante.
Ang bawat klase sa eskwelahan ay isasagawa lamang nang isang beses sa isang lingo at gagawin nang isang oras lamang. Ang bawat estudyante ay papasok lamang sa araw at oras na itinalaga sa kanila. Ito po hindi isasagawa sa mataas na paaralan.

Atin pong alamin ang detalyadong impormasyon.
Para po sa mga katanungan, tayo po ay makipag ugnayan sa eskwelahan na pinapasukan ng ating anak.

※Para sa serbisyo ng interpretasyon, huwag pong mag atubiling tumawag sa center.

Patalastas Mula Sa Sangay ng Serbisyo Ng Imigrasyon Ng Bansang Hapon (Sa petsang March 2020)
2020.03.06

Upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 dahil sa pagdagsa ng tao sa opisina ng Imigrasyon, ang Sangay ng serbisyo ng Imigrasyon ay nagsagawa ng mga natatanging alituntunin ukol sa pagbibigay ng mga dokumentong may kinalaman sa Bisa o Residence status.

Tingnan ang kalakip na file para sa mga karagdagang impormasyon.

Hakbang Panlaban upang Mapigilan ang Pagkalat ng COVID-19 para sa katapusan ng linggo March 7-8
2020.03.06

Sa naganap na press conference noong March 5, 2020, ipinahayag ng Gobernador ng Hokkaido ang mga detalyadong hakbang na panlaban na dapat gawin laban sa pagkalat ng COVID-19 sa katapusan ng linggo, March 7-8. Tingnan ang PDF na kalakip sa ibaba para sa iba pang detalye.

Sa parehong press conference, tinawagan pansin ng Gobernador Suzuki ang Hokkaido Prefectural Board of Education upang pahintulutan ang tinatawag “distributed school attendance (kung saan na ang limitadong mag-aaral o estudyante ay makakapasok ng limitadong oras)” para sa lahat ng elementarya, junior high, special education, at high schools sa Hokkaido simula sa March 10, 2020.

Sa oras na ilabas ang mas maraming detalye ng impormasyon ukol sa “distributed school attendance”, ipapahayag po namin ito sa aming Facebook at Homepage.

Pag-asikaso Ng Pag-aplay Ng Residence Status (Bisa upang manirahan) Na Apektado Ng COVID-19
2020.03.04

Pahayag mula sa Sangay Ng Serbisyong Imigrasyon Ng Japan.

Tingnan ang nakalakip na dokumento para sa mga detalye.

Pahayag mula sa Sangay Ng Serbisyong Imigrasyon Ng Japan
2020.03.04

Will Your Residence Status Expire During March?

Pahayag mula sa Sangay Ng Serbisyong Imigrasyon Ng Japan:
Upang mapigilan ang paglaganap ng COVID-19 dahil sa pagdagsa sa Serbisyong Tanggapan Ng Imigrasyon, ang mga indibiduwal na may mga taglay na Bisang magtatapos sa buwan ng Marso ay maaari na pong mag-aplay upang palitan ang ang inyong Bisa O paglawig ng inyong pagtira, etc.,kahit mga isang buwan ang lipas ng inyong Residence Card.

BABALA: Hindi po sakop ang mga tao/indibiduwal na may taglay na katayuang “Short Term Stay” (Panandaliang Pagtigil)or “Designated Activities( Itinalagang Aktibidad): Departure Preparation Period( Oras Ng Paghahanda at Pag-alis).”

Tingnan ang nakalakip na dokumento para sa mga detalye.

Panglabang Hakbang Upang Makaiwas Sa Paglaganap Ng COVID-19 Sa Hokkaido (Mula March 1)
2020.03.02

Ukol sa naganap na Press Conference noong March 1, 2020, ang Gobernador ng Hokkaido ay nagpahayag ng karagdagang detalye ukol sa mga dapat na gawing panglaban upang maiwasan ang paglaganap ng COVID-19 sa Hokkaido. Basahin ang mga nakatala sa ibaba para sa iba pang mga detalye.

Sa naturan ring Press Conference, binigyang liwanag ni Gobernador Suzuki na kanilang pinag-aaralan na ipahintulot ang “distributed school attendance ( kung saan na ang limitadong mga estudyante ang makakapasok sa maigsing oras)” hanggang bakasyon ng Tag-sibol or Spring sa elementarya, Junior high, espesyal na edukasyon at High schools sa Hokkaido.

Ipapahayag po namin ang mga bagong balita sa oras na mailabas na ang impormasyon.

Pamamaraan ng Pagsagawa ng Seremonya ng Pagtatapos upang makaiwas sa kumakalat na Corona virus
2020.02.29

Noong ika 25 ng Pebrero, ang Ahensya ng Edukasyon sa Hokkaido ay nagpadala ng kasulatan sa Board of Education ng iba’t ibang lungsod ng Hokkaido maliban sa Sapporo hinggil sa pamamaraan ng pagsasagawa ng Seremonya ng Pagtatapos sa bawat paaralan.

Ito ay pagdedesisyunan ng PTA.

Halimbawa:
1. Huwag magsagawa ng ensayo ng Seremonya, sa halip ito ay isagawa sa araw mismo ng Pagtatapos.
2. Maliban sa magtatapos na estudyante, huwag papuntahin ang ibang estudyante sa Seremonya.
3. Bawasan ang bilang ng mga magulang na pupunta sa Seremonya lalo na ang mga may sintomas ng sipon.
4. Lagyan ng puwang ang bawat upuan o kaya ay paupuin ang mga magulang sa isang lugar.
5. Baguhin ang laman o daloy ng Seremonya, gawin itong maikli lamang.

May iba’t ibang pamamaraan ang bawat paaralan kaya tayo po ay makipag ugnayan sa paaaralang pinapasukan ng ating anak.

Sa mga nangangailangan ng interpretasyon, huwag pong mag atubiling tumawag sa center.

Nagdeklara Ng Kalagayang Emerhensya Ang Gobernador Ng Hokkaido.
2020.02.28

Bandang 5:50 ng Hapon, Biyernes, 28 ng Pebrero 2020, ang Gobernador ng Hokkaido Ay nagdeklara ng Kalagayang Emerhensya bilang tugon sa Kumakalat na COVID-19. Ang panahong itatagal ay mula 28 ng Pebrero 2020 hanggang 19 ng Marso 2020.

Bilang Panglaban sa kumakalat na COVID-19, hinihiling ng Gobernador sa mga Mamamayan ng Hokkaido na Iwasa ang Pag labas ng Kani-kaniyang bahay ngayong katapusan ng Linggo.

Inaasahan Po namin ang inyong Pang-unawa at Pakikipagtulungan.

Ang karagdagang hakbang makalipas ang Linggong ito ay hindi pa Po anunsyado.

Pagsasara ng mga Paaralan, kasama ang mga Special Schools simula Marso 2 hanggang Spring break.
2020.02.28

Pahayag ng Gobyerno ng Hokkaido noong Pebrero 27

Ayon sa ulat ngayong araw, ang Prime Minister ng Japan na si Shinzou Abe ay humiling na isara ang mga paaralan hanggang spring break.
Kaya ang puno ng Hokkaido Board of Education ay nagdesisyon na humiling na isara ang mga paaralan hanggang Spring break.

Ito ay pagdedesisyunan ng Board of Education ng bawat lungsod kaya tayo po ay makipag ugnayan sa paaralan ng ating mga anak.
Kung nangangailangan ng interpretasyon, maari pong tumawag sa center.

Mensahe mula sa Puno ng Hokkaido Board of Education para sa mga magulang hinggil sa pagsasara ng Paaralan.
2020.02.28

Naglabas ng mensahe at impormasyon ang Hokkaido Board of Education hinggil sa pamumuhay ng mga bata sa panahon na walang pasok upang maiwasan ang pagkalat ng Corona virus.

Atin rin pong alamin ang (Pangangalaga sa Mental Health ng mg Estudyante).

Ang Hokkaido Foreign Resident Support Center ay nagbibigay ng suporta sa interpretasyon.
Kung may problema ukol sa pagkahawa o pang aapi, huwag pong mag atubiling tumawag at kumunsulta.

Hiling mula sa Board of Education hinggil sa pag kansela ng pasok ng mga estudyante ng mababa at mataas na paaralan.
2020.02.26

Dahilan sa kumakalat na Corona virus sa Hokkaido, ang Board of Education ay humihiling na huwag muna papasukin ang mga estudyante sa mababa at mataas na paaralan sa loob ng 7 araw.
Ito ay hindi pa napagdedesisyunan kaya tayo po ay makipag ugnayan sa paaraalang pinapasukan ng ating anak.

Huwag mag atubiling tumawag sa lunsuran para sa mga impormasyon.
※Ang mga paaralan sa lunsod ng Sapporo ay hindi pa sigurado kung mawawalan ng pasok.