အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း

ုဖုန္းျဖင့္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္မွာ ေနာက္ထပ္ ဘာသာစကား ၅မ်ိဳး အထက္ရ႐ွိႏိုင္သည္။

လမ္းျပေျမပုံ
ဟို႔ကိုင္းဒိုး ႏိုင္ငံျခားသားေဆြးေႏြးေပးေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ
လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ ဟို႔ကိုင္းဒိုးတြင္ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားစသည္တို႔အတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ေဆးကုသေရး၊ လူမႈဖူလုံေရး၊ မီးဖြားျခင္းနွင့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၊ ကေလးေက်ာင္းပညာေရး စသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ စုံစမ္းေမးျမန္းပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္~တနလၤာ 9:00~12:00 / 13:00~17:00
တနဂၤေႏြ၊ အမ်ားျပည္သူရုံးပိတ္ရက္၊ ႏွစ္သစ္ကူးရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ပါသည္။
ေနထိုင္ရာ လိပ္စာ 〒060-0003
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 12階
Docho Annex Bldg. 12 Floor, West 7, North 3, Chuo-ku, Sapporo
ဆက္သြယ္စုံစမ္းရန္ လိပ္စာ
ရ႐ွိႏိုင္ေသာ ဘာသာစကား ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တ႐ုတ္ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ ဖီလပိုင္ဘာသာ၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာ၊ ရွရွားဘာသာ၊ အင္ဒိုဘာသာ၊ ထိုင္းဘာသာ၊ နီေပါဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ စသည့္ ဘာသာစကား ၁၁မ်ိဳးႏွင့္အထက္