Information Regarding COVID-19

  • HOME
  • Information Regarding COVID-19
Information from the Consulate General
Information from HIECC
Information from HIECC
Kabuuan ng mga Pinakabagong Impormasyon ukol sa COVID-19 (8/14/2023)
2023.08.14

Kabuuuan ng mga pinakabagong impormasyon na ipinahayag ukol sa COVID 19 at regular na pananatilihing bago ang mga impormasyon.

<Mga Anunsyo>
Mga Hakbangin laban sa COVID-19 pagkatapos ng Mayo 8 (Mayo 8 ~)
Gabay sa Paggamit Ng Mask simula sa ika-13 Marso, 2023 (Hokkaido)
Araw-araw na pagpigil sa impeksyon~Makakapagpasaya sa mga araw ng Tag-init ≪Pinakabago≫

<Leaflets, Flyers at iba pa na nagsasaad ng mga impormasyon ukol sa COVID-19>
Simula sa Pag test hanggang sa Pagpapagaling - COVID-19 sa Hokkaido (Ingles) (Hokkaido) (Mayo 8~)
Hokkaido COVID-19 Chat Bot (Hokkaido) ※Nihonggo
Sa pag iwas sa COVID-19 at pagkalat ng impeksyon (MHLW)

<Bakuna ng COVID-19>
Paunawa ukol sa bukuna sa coronavirus (Halimbawa)
MHLW COVID-19 Vaccine Call Center: 0120-761770 (Ingles) 9:00~21:00 (kabilang ang mga araw ng Sabado, Linggo at Pista)

<Mga Programa ukol sa mga Suporta>
Tumanggap ka na ba ng Temporary Loan Emergency Fund loan forgiveness notification? (5/17/2022)
Impormasyon ukol sa pagbabayad ng Espesyal na Loan
  1. Abiso ukol sa simula ng pagbabayad
  2. Temporary Loan Emergency Fund loan forgiveness notification (Ingles) (MHLW)
  3. Hiling para sa direktang pagbabayad sa bangko

Impormasyon ukol sa “Araw-araw na pagpigil sa impeksyon~Makakapagpasaya sa mga araw ng Tag-init”
2023.08.10

Sa panahon ng Summer break at Obon ay mapaparami ang mga oras ng pakikisalamuha sa mga taong hindi regular na nakakasama. Kaya ang Hokkaido ay naglabas ng impormasyon ukol sa “Araw-araw na pagpigil sa impeksyon~Makakapagpasaya sa mga araw ng Tag-init”. Mangyaring atin po itong alamin.

Mga Hakbangin laban sa COVID-19 pagkatapos ng Mayo 8
2023.04.28

Hanggang Mayo 7, 2023, ang COVID-19 ay pinag-uri-uri bilang “Pandemyang Nakakahawang Sakit (Novel na Trangkaso, Muling-lumabas na Trangkaso, atbp.), subalit mula sa Mayo 8, 2023, pag-uuri ay mababago sa Kategorya V Nkakahawang Sakit*. Bilang resulta, ang mga tuntunin at mga regulasyon (mga batas) na maipapatupad ay magbabago rin.

Ang Hokkaido Government ay naglathala ng ulat na may impormasyon sa pangunahing mga hakbangin sa pagpigil ng impeksyon at consultation desks kung kayo ay alala ukol sa impeksyon na magiging epektibo matapos ang pagbabago sa Kategorya V sa Mayo 8. Tingnan ang kalalip na dokumento para sa mas maraming impormasyon.

Para sa mas maraming detalye ukol sa uri ng sakit, Tingnan ang “Summary of Main Measures Based on the Infectious Diseases Control Law” linked below.
https://www.hiecc.or.jp/soudan/upload/file/emg/file3_en_1682664367.pdf (Ingles)

Simula sa Pag test hanggang sa Pagpapagaling - COVID-19 sa Hokkaido
2023.04.28

Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang kalakip na file.

Gabay sa Paggamit Ng Mask simula sa ika-13 Marso, 2023
2023.03.12

Ang gabay ng Gobiyerno tungkol sa paggamit ng mask sa bansang Hapon ay babaguhin simula Marso 13, 2023. Ang Punong-Tanggapan para sa COVID-19 at ibang Pagpigil Ng mga lumalabas na nakakahawang Sakit o Emerging Infectious Disease Control at ang Kagawarang Pangkalusugan o Ministry of Health, Trabaho at Kapakanan o Labor and Welfare ay nagpahayag ng “Revision of mask usage policy” o “Pagbabago nang Patakaran sa Paggamit Ng Mask.”

Para sa mga tumanggap nang Espesyal na Utang Pondo o Special Loan Fund/ Salaping Tulong na Pautang Para Sa Pang-araw-araw Na Pamumuhay o Monetary Assistance for Everyday Life Loan
2022.12.26

Ang mga abiso ay ipadadala sa pamamagitan ng koreo para sa mga tumanggap nang Salaping Tulong Na Pautang Para Sa Pang-araw-araw na Pamumuhay o Monetary Assistance for Everyday Life/ Espesyal Na Utang Pondo o Special Loan funds, at sa mga nakatakda nang mag-umpisa ng pagbabayad mula sa Enero 26, 2023.

Para sa sanggunian o reference, ang Hokkaido Council of Social Welfare ay lumikha ng gabayan sa mga uri ng mga dokumento na ipadadala at ang nilalamang paliwanag. Mangyaring sangguniin ito bilang isang pangangailangan.

Kung kayo ay may katanungan tungkol sa kailangang pamamaraan , mangyaring kumontak sa amin dito sa Foreign Resident Support Center.

Mangyaring tingnan ang kalakip na mga dokumento para sa mas maraming impormasyon

Mangyaring siguruhin na i-tsek ang mga dokumentong ipinadala bago magsimula ng pagbabayad.

Notice regarding repayment forgiveness
2022.05.17

*Information about repayment exemptions and consultation desks